Sign in

Alexandr Dugin

Je fascinující sledovat, jak se západní demokracie tváří v tvář pandemii rychle mění v uzavřené totalitní společnosti založené na všudypřítomném dohledu, omezování občanských práv a svobod a stále tvrdším represivním systému.

Itálie zavedla zelené pasy, které obsahují celý zdravotní profil osoby — název očkovací látky, četnost očkování, údaje o základních tělesných procesech — teplota, puls, krevní tlak atd. — a určují přístup k určitým sociálním možnostem a politickým právům. V Itálii to vyvolalo zděšení nejen u populistů, krajních negacionistů a odpůrců očkování, ale také u některých systémových levicových filozofů — například Giorgia Agambena a Massima Cacciariho.

Agamben se…


Slavný kardinál Newman již před více než 180 lety v jednom ze svých kázání řekl, že si naše civilizace sestavila anti-náboženství, částečně podobné křesťanství, ale ve skutečnosti jemu nemilosrdně nepřátelské. To si vybralo z evangelia jeho nejjasnější stránku: hlásání útěchy, přikázání vzájemné lásky. Zůstávají však opomenuty hlubší aspekty lidské přirozenosti a perspektivy člověka. A poté krok za krokem, jak toto náboženství prosperuje, formuje se podle něho vkus a vytvářejí se city a sentimenty, dochází nevyhnutelně k tomu, že se rozprostře na povrchu společnosti, že se vymaní z vlivu zjevení, a zbývá jen obecný obyčej čestnosti a benevolence.

Nové "náboženství" opouští…


Branislav Michalka

Jak mnozí konzervativci předpovídali a jak to bylo již za poslední roky vrcholící kulturní revoluce vícekrát zdokumentováno, sexuální revolta, či spíše rozvrat, který naplno začal v 60. letech 20. století, uštědřuje nyní údery vlastním dětem. Bumerang se vrátil a děti a vnuci “květinových dětí” jím dostali do zátylku.

Nejnovější verze této parodie na zdravý rozum hraničící s černým humorem se odehrává v Mexiku. Tam, v zemi kaktusů a hluboké zednářské tradice, bylo v roce 2019 uzákoněno pravidlo, podle kterého musí být rozdělení křesel mezi muži a ženami na kandidátkách stran přesně 50 % na 50 %.

Ke všeobecné…


V 80. letech minulého století si mnozí vážení američtí vysokoškolští profesoři vyvěsili na stěny svých pracoven portréty tří pánů: Marxe, Trockého a Nietzscheho. Nehledě na to, že kombinace komunistické ideologie a nihilismu nemůže skončit dobře.

Sexuální revoluce, která se oficiálně datuje od roku 1968, je jednou z vrcholných epizod dlouhého pochodu institucemi, ke kterému se zavázali přívrženci komunistické utopie ve Spojených státech. Na rozdíl od svých evropských a asijských soudruhů se nerozhodli pro silové řešení, protože si byli dobře vědomi, že v amerických podmínkách bude nejlepším způsobem implementace radikálních levicových postulátů a kontrolovaná intelektuální krize.

Kontrolovaný kolaps

Podle Allana Blooma, významného konzervativního…


Člověk je nádherný, ale také nebezpečný tvor. Stejně jako atomová energie má jak tvůrčí tak i ničivou sílu.

Ovládnutí této energie, omezení její destruktivní síly a podnícení té tvůrčí je vznešený cíl. Úkol vybudovat složitou civilizaci založenou na složitém člověku. Takto se západní svět vyvíjel až do moderní doby: omezováním temných stránek člověka náboženstvím, filozofií, uměním a vzděláním, ale také umožněním temnotě uvolňovat se podobnými ventily, jakými pára uniká z přehřátého kotle.

Mechanický pomeranč

Ve dvacátém století se člověkem zosobněná atomová energie vymkla kontrole. Nacismus se stal lidským Černobylem. …


Branislav Michalka

V průběhu tohoto roku se z covidové mlhy, podobně jako lidé v tureckých parních lázních, vynořovala a zase mizela různá slova a pojmy, která pak v ústech politiků a lidu zněla jako fanfáry ohlašující příští rok. Byla tam vakcína, evropská zelená politika, ekonomická krize, klimatická krize, nouzový stav a v neposlední řadě Velký reset.

Toto slovní spojení, tak nutkavě připomínající Velký skok čínského vůdce Mao Ce-tunga nebo Velkého bratra z Orwellova románu 1984, je stále pro většinu lidí záhadou. Nicméně poté, co se i papež František přihlásil ke snaze o změnu ekonomického a politického stylu řízení planety, zdá…

Vardar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store