Alexandr Dugin

Je fascinující sledovat, jak se západní demokracie tváří v tvář pandemii rychle mění v uzavřené totalitní společnosti založené na všudypřítomném dohledu, omezování občanských práv a svobod a stále tvrdším represivním systému.

Itálie zavedla zelené pasy, které obsahují celý zdravotní profil osoby — název očkovací látky, četnost očkování, údaje…

Slavný kardinál Newman již před více než 180 lety v jednom ze svých kázání řekl, že si naše civilizace sestavila anti-náboženství, částečně podobné křesťanství, ale ve skutečnosti jemu nemilosrdně nepřátelské. To si vybralo z evangelia jeho nejjasnější stránku: hlásání útěchy, přikázání vzájemné lásky. Zůstávají však opomenuty hlubší aspekty lidské přirozenosti…

Branislav Michalka

Jak mnozí konzervativci předpovídali a jak to bylo již za poslední roky vrcholící kulturní revoluce vícekrát zdokumentováno, sexuální revolta, či spíše rozvrat, který naplno začal v 60. letech 20. století, uštědřuje nyní údery vlastním dětem. Bumerang se vrátil a děti a vnuci “květinových dětí” jím dostali do zátylku.

V 80. letech minulého století si mnozí vážení američtí vysokoškolští profesoři vyvěsili na stěny svých pracoven portréty tří pánů: Marxe, Trockého a Nietzscheho. Nehledě na to, že kombinace komunistické ideologie a nihilismu nemůže skončit dobře.

Sexuální revoluce, která se oficiálně datuje od roku 1968, je jednou z vrcholných epizod dlouhého…

Člověk je nádherný, ale také nebezpečný tvor. Stejně jako atomová energie má jak tvůrčí tak i ničivou sílu.

Ovládnutí této energie, omezení její destruktivní síly a podnícení té tvůrčí je vznešený cíl. Úkol vybudovat složitou civilizaci založenou na složitém člověku. Takto se západní svět vyvíjel až do moderní doby: omezováním…

Vardar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store